Reglement wedstrijd getuigenis

Previous
Next

Reglement van de "wedstrijd getuigenis BXL TOUR’.

Artikel 1: Organisatoren

De vzw BRUSSELS MAJOR EVENTS (BME), met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 1000 Brussel en kantoren te Magdalenasteenweg 51, 1000 Brussel, organiseert naar aanleiding van de 6e editie van de BXL TOUR, die zal plaatsvinden op 19 juni 2022, een wedstrijd (hierna ‘de wedstrijd’) via een newsletter die verstuurd wordt vanaf het e-mailadres van de BXL TOUR ()

Deze e-mail wordt gestuurd naar de mensen die bij hun inschrijving voor de editie 2021 van de BXL TOUR hebben ingestemd met de toezending van een dergelijke newsletter. 

Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden die op deze wedstrijd van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

De in het kader van deze wedstrijd toegekende prijs is: 

  • Een uniseks wielertruitje met korte mouwen in de kleuren van de BXL TOUR en een plaats om deel te nemen aan de 6e editie van de BXL TOUR op 19 juni 2022.
 

In het kader van deze wedstrijd zal 1 winnaar van de bovengenoemde prijs worden aangeduid volgens de modaliteiten voorzien in dit reglement.

Onverminderd de bepalingen van artikel 6 kan de prijs in geen geval worden vervangen of ingeruild tegen geld.

Artikel 3: Deelnamevoorwaarden

De deelname aan de wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die ouder zijn dan 14 jaar, met uitzondering van de organisatoren van de wedstrijd, hun werknemers en alle personen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de wedstrijd. 

Het recht om aan de wedstrijd deel te nemen is eveneens uitgesloten voor familieleden, in de eerste graad, van de in de voorgaande paragraaf bedoelde personen, alsook voor personen die onder hun dak wonen.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement. Alle deelnemers worden geacht dit reglement te hebben gelezen, te begrijpen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 4: Deelnamemodaliteiten

Onverminderd artikel 3 moet de persoon die wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd vóór 11 mei 2022 om middernacht, de afsluitingsdatum van de wedstrijd, een tekstje van maximaal 35 woorden opsturen over zijn/haar ervaring tijdens de editie van 2021 van de BXL TOUR.

Deze getuigenis moet worden verstuurd naar het e-mailadres , met als onderwerp ‘Wedstrijd getuigenis BXL TOUR 2021’.

Elke deelname in een andere vorm of die na de afsluitingsdatum worden ingezonden, wordt onontvankelijk verklaard. 

De deelname is strikt persoonlijk en op naam. Eenzelfde persoon mag in geen geval meerdere keren deelnemen via verschillende e-mailadressen. In geval van meerdere deelnames van eenzelfde persoon die verschillende identiteiten gebruikt, zullen alle deelnames worden verworpen en als ongeldig worden beschouwd. Algemeen kan elk misbruik, alle fraude of elk bedrog leiden tot uitsluiting.

De organisatoren behouden zich het recht voor de relevantie van elke getuigenis te beoordelen en in voorkomend geval getuigenissen die ongepaste verklaringen bevatten, van deelneming aan de loting uit te sluiten.

Artikel 5: Vaststelling en bekendmaking van de uitslag

De prijs van de wedstrijd zal worden toegekend aan de deelnemer die voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 3 en 4 van dit reglement en die wordt geloot. 

De winnaar wordt uiterlijk op maandag 16 mei 2022 om 17.00 uur bekendgemaakt per e-mail die persoonlijk naar de winnaar wordt gestuurd, als antwoord op de e-mail waarmee hij of zij heeft deelgenomen.

De voornaam van de winnaar en zijn/haar getuigenis zullen gepubliceerd worden op de Facebook®-pagina en het Instagram-account van de BXL TOUR.

Artikel 6: Toekenning van de prijs

In de in artikel 5 bedoelde e-mail stellen de organisatoren de winnaar op de hoogte van de modaliteiten voor de overhandiging van de prijs zoals vermeld in artikel 2 van dit reglement. 

De prijs kan op geen enkele manier worden betwist, noch kan deze om welke reden ook worden ingewisseld tegen geld, geruild of vervangen. De prijs mag niet worden overgedragen.

Onverminderd het bovenstaande kan de maat van het truitje dat de prijs vormt, worden aangepast aan de behoeften van de winnaar, terwijl de winnaar die reeds persoonlijk een plaats voor de editie 2022 van de BXL TOUR kocht zijn geld zal terugkrijgen, volgens de procedure die hem/haar zal worden meegedeeld bij de bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd.

Artikel 7: Deelnamekosten

De wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. 

Alle kosten die eventueel voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd zijn volledig voor rekening van de deelnemer. De deelnemers kunnen de deelnamekosten in geen geval terugvorderen van de organisator.

Artikel 8: Publicatie van de getuigenissen

De deelnemers zien af van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de tekst van hun getuigenis die zij in het kader van de wedstrijd indienen. 

Voor zover nodig worden deze rechten overgedragen aan de organisator, met inbegrip van alle exploitatiewijzen (reproductierecht, met inbegrip van aanpassings- en vertaalrecht, mededelingsrecht en recht van nevengebruik voor alle exploitatiewijzen, op elke drager, in elk vorm en tijdens de hele duur van het intellectuele eigendom).

In het bijzonder stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk zonder voorbehoud mee in dat hun tekst geheel of gedeeltelijk wordt gepubliceerd op de Facebook®- en Instagram®-pagina’s van de BXL TOUR en dat deze in dit kader zo nodig kan worden vertaald.

Deelnemers van wie de getuigenis voor publicatie is geselecteerd, worden de dag vóór de publicatie per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, als resultaat van: 

– een storing in het internetnetwerk of de computerapparatuur, met inbegrip van het platform en de toepassing (hardware en/of software en/of databases en/of gegevens) van een deelnemer of een persoon of onderneming die verbonden is met de organisatie van de wedstrijd of, meer algemeen, elk ander probleem in verband met de (tele)communicatienetwerken, -middelen en -diensten, computers (online of offline), servers, providers van internettoegang en/of hosting, computerapparatuur of -software, databases en gegevens van een persoon;

– elke fabricagefout, elk defect of andere storing van alle of een deel van de elementen die deel uitmaken van de aangeboden prijs of elke fout, storing of handeling in verband met een in de prijs inbegrepen dienst, evenals elke gebeurtenis buiten zijn wil.

Indien de organisatoren de wedstrijd moeten uitstellen, annuleren of onderbreken om redenen buiten hun wil, kunnen zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten of schade die uit de toekenning van de prijs zouden kunnen voortvloeien, noch voor gebreken of tekortkomingen van deze prijs.

Artikel 10: Persoonsgegevens

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om na te gaan of aan de in artikel 3 van dit reglement vermelde deelnamevoorwaarden is voldaan, om de winnaar op de hoogte te kunnen brengen en om hem/haar de prijs te kunnen overhandigen. 

Ze worden bewaard en gebruikt gedurende de tijd die nodig is om bovengenoemd rechtmatig doel te bereiken. Voor elk gebruik voor andere doeleinden is de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer vereist.

De deelnemer heeft het recht de organisatoren te allen tijde te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens, deze te laten rechtzetten of, in bepaalde gevallen, te laten wissen of tegen de verwerking bezwaar te maken. Dit kan via het e-mailadres .

Voor alle vragen met betrekking tot de uitoefening van deze rechten kan de deelnemer zich wenden tot de organiserende vzw op het in artikel 1 van dit reglement vermelde adres of via het e-mailadres .

Artikel 11

De organisatoren kunnen, met name ten bewijze van elke handeling, elk feit of elke nalatigheid, gebruik maken van de programma’s, gegevens, bestanden, opnamen, verrichtingen en andere elementen van geautomatiseerde of elektronische aard of op elektronische drager, die rechtstreeks of onrechtstreeks door hen of door de deelnemers worden opgesteld, ontvangen of bewaard, behalve in geval van misbruik of duidelijke vergissing. 

De deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, de geldigheid of de bewijskracht van de bovengenoemde elementen in geautomatiseerd of elektronisch of op geautomatiseerde of elektronische dragers niet te betwisten. Aldus vormen de in aanmerking genomen elementen bewijsmiddelen en zullen zij, indien zij door de organisatoren als bewijsmiddelen worden overgelegd in een geschil- of andere procedure, tussen de partijen op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht ontvankelijk en tegenstelbaar zijn als elk document dat schriftelijk zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.

Artikel 12

Behalve in de gevallen voorzien in dit reglement, zullen de organisatoren op geen enkele wijze contact opnemen met de deelnemers, noch tijdens noch na de wedstrijd. 

Artikel 13

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, om redenen buiten hun wil, de wedstrijd wordt onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. De deelnemers hebben geen recht op enige vergoeding. 

In een dergelijk geval verbinden de organisatoren zich ertoe de deelnemers via e-mail op de hoogte te brengen vanaf het e-mailadres .

Artikel 14

De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele betwisting dienaangaande zal in aanmerking worden genomen. 

Elke klacht betreffende deze wedstrijd moet schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van maximaal 7 werkdagen na de aanwijzing van de winnaar, op het adres van de kantoren van de organiserende vzw. In geen geval zullen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet schriftelijk en/of na de uiterste datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan en, meer algemeen, met betrekking tot de organisatie van de wedstrijd waarop het reglement betrekking heeft, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Elke deelnemer verbindt zich ertoe om, in geval van moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen in het kader van de wedstrijd of de toepassing van dit reglement, eerst een minnelijke schikking te treffen met de organisatoren alvorens een gerechtelijke procedure tegen hen aan te spannen.