Previous
Next

Reglement van de "wedstrijd getuigenis BXL TOUR’.

Artikel 1: Organisatoren

De vzw BRUSSELS MAJOR EVENTS (BME), met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 1000 Brussel en kantoren te Magdalenasteenweg 51, 1000 Brussel, organiseert naar aanleiding van de 6e editie van de BXL TOUR, die zal plaatsvinden op 19 juni 2022, een wedstrijd (hierna ‘de wedstrijd’) via een newsletter die verstuurd wordt vanaf het e-mailadres van de BXL TOUR ()

Deze e-mail wordt gestuurd naar de mensen die bij hun inschrijving voor de editie 2021 van de BXL TOUR hebben ingestemd met de toezending van een dergelijke newsletter. 

Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden die op deze wedstrijd van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

De in het kader van deze wedstrijd toegekende prijs is: 

  • Een uniseks wielertruitje met korte mouwen in de kleuren van de BXL TOUR en een plaats om deel te nemen aan de 6e editie van de BXL TOUR op 19 juni 2022.
 

In het kader van deze wedstrijd zal 1 winnaar van de bovengenoemde prijs worden aangeduid volgens de modaliteiten voorzien in dit reglement.

Onverminderd de bepalingen van artikel 6 kan de prijs in geen geval worden vervangen of ingeruild tegen geld.

Artikel 3: Deelnamevoorwaarden

De deelname aan de wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die ouder zijn dan 14 jaar, met uitzondering van de organisatoren van de wedstrijd, hun werknemers en alle personen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de wedstrijd. 

Het recht om aan de wedstrijd deel te nemen is eveneens uitgesloten voor familieleden, in de eerste graad, van de in de voorgaande paragraaf bedoelde personen, alsook voor personen die onder hun dak wonen.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement. Alle deelnemers worden geacht dit reglement te hebben gelezen, te begrijpen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 4: Deelnamemodaliteiten

Onverminderd artikel 3 moet de persoon die wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd vóór 11 mei 2022 om middernacht, de afsluitingsdatum van de wedstrijd, een tekstje van maximaal 35 woorden opsturen over zijn/haar ervaring tijdens de editie van 2021 van de BXL TOUR.

Deze getuigenis moet worden verstuurd naar het e-mailadres , met als onderwerp ‘Wedstrijd getuigenis BXL TOUR 2021’.

Elke deelname in een andere vorm of die na de afsluitingsdatum worden ingezonden, wordt onontvankelijk verklaard. 

De deelname is strikt persoonlijk en op naam. Eenzelfde persoon mag in geen geval meerdere keren deelnemen via verschillende e-mailadressen. In geval van meerdere deelnames van eenzelfde persoon die verschillende identiteiten gebruikt, zullen alle deelnames worden verworpen en als ongeldig worden beschouwd. Algemeen kan elk misbruik, alle fraude of elk bedrog leiden tot uitsluiting.

De organisatoren behouden zich het recht voor de relevantie van elke getuigenis te beoordelen en in voorkomend geval getuigenissen die ongepaste verklaringen bevatten, van deelneming aan de loting uit te sluiten.

Artikel 5: Vaststelling en bekendmaking van de uitslag

De prijs van de wedstrijd zal worden toegekend aan de deelnemer die voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 3 en 4 van dit reglement en die wordt geloot. 

De winnaar wordt uiterlijk op maandag 16 mei 2022 om 17.00 uur bekendgemaakt per e-mail die persoonlijk naar de winnaar wordt gestuurd, als antwoord op de e-mail waarmee hij of zij heeft deelgenomen.

De voornaam van de winnaar en zijn/haar getuigenis zullen gepubliceerd worden op de Facebook®-pagina en het Instagram-account van de BXL TOUR.

Artikel 6: Toekenning van de prijs

In de in artikel 5 bedoelde e-mail stellen de organisatoren de winnaar op de hoogte van de modaliteiten voor de overhandiging van de prijs zoals vermeld in artikel 2 van dit reglement. 

De prijs kan op geen enkele manier worden betwist, noch kan deze om welke reden ook worden ingewisseld tegen geld, geruild of vervangen. De prijs mag niet worden overgedragen.

Onverminderd het bovenstaande kan de maat van het truitje dat de prijs vormt, worden aangepast aan de behoeften van de winnaar, terwijl de winnaar die reeds persoonlijk een plaats voor de editie 2022 van de BXL TOUR kocht zijn geld zal terugkrijgen, volgens de procedure die hem/haar zal worden meegedeeld bij de bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd.

Artikel 7: Deelnamekosten

De wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. 

Alle kosten die eventueel voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd zijn volledig voor rekening van de deelnemer. De deelnemers kunnen de deelnamekosten in geen geval terugvorderen van de organisator.

Artikel 8: Publicatie van de getuigenissen

De deelnemers zien af van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de tekst van hun getuigenis die zij in het kader van de wedstrijd indienen. 

Voor zover nodig worden deze rechten overgedragen aan de organisator, met inbegrip van alle exploitatiewijzen (reproductierecht, met inbegrip van aanpassings- en vertaalrecht, mededelingsrecht en recht van nevengebruik voor alle exploitatiewijzen, op elke drager, in elk vorm en tijdens de hele duur van het intellectuele eigendom).

In het bijzonder stemmen de deelnemers er uitdrukkelijk zonder voorbehoud mee in dat hun tekst geheel of gedeeltelijk wordt gepubliceerd op de Facebook®- en Instagram®-pagina’s van de BXL TOUR en dat deze in dit kader zo nodig kan worden vertaald.

Deelnemers van wie de getuigenis voor publicatie is geselecteerd, worden de dag vóór de publicatie per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, als resultaat van: 

– een storing in het internetnetwerk of de computerapparatuur, met inbegrip van het platform en de toepassing (hardware en/of software en/of databases en/of gegevens) van een deelnemer of een persoon of onderneming die verbonden is met de organisatie van de wedstrijd of, meer algemeen, elk ander probleem in verband met de (tele)communicatienetwerken, -middelen en -diensten, computers (online of offline), servers, providers van internettoegang en/of hosting, computerapparatuur of -software, databases en gegevens van een persoon;

– elke fabricagefout, elk defect of andere storing van alle of een deel van de elementen die deel uitmaken van de aangeboden prijs of elke fout, storing of handeling in verband met een in de prijs inbegrepen dienst, evenals elke gebeurtenis buiten zijn wil.

Indien de organisatoren de wedstrijd moeten uitstellen, annuleren of onderbreken om redenen buiten hun wil, kunnen zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten of schade die uit de toekenning van de prijs zouden kunnen voortvloeien, noch voor gebreken of tekortkomingen van deze prijs.

Artikel 10: Persoonsgegevens

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om na te gaan of aan de in artikel 3 van dit reglement vermelde deelnamevoorwaarden is voldaan, om de winnaar op de hoogte te kunnen brengen en om hem/haar de prijs te kunnen overhandigen. 

Ze worden bewaard en gebruikt gedurende de tijd die nodig is om bovengenoemd rechtmatig doel te bereiken. Voor elk gebruik voor andere doeleinden is de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer vereist.

De deelnemer heeft het recht de organisatoren te allen tijde te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens, deze te laten rechtzetten of, in bepaalde gevallen, te laten wissen of tegen de verwerking bezwaar te maken. Dit kan via het e-mailadres .

Voor alle vragen met betrekking tot de uitoefening van deze rechten kan de deelnemer zich wenden tot de organiserende vzw op het in artikel 1 van dit reglement vermelde adres of via het e-mailadres .

Artikel 11

De organisatoren kunnen, met name ten bewijze van elke handeling, elk feit of elke nalatigheid, gebruik maken van de programma’s, gegevens, bestanden, opnamen, verrichtingen en andere elementen van geautomatiseerde of elektronische aard of op elektronische drager, die rechtstreeks of onrechtstreeks door hen of door de deelnemers worden opgesteld, ontvangen of bewaard, behalve in geval van misbruik of duidelijke vergissing. 

De deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, de geldigheid of de bewijskracht van de bovengenoemde elementen in geautomatiseerd of elektronisch of op geautomatiseerde of elektronische dragers niet te betwisten. Aldus vormen de in aanmerking genomen elementen bewijsmiddelen en zullen zij, indien zij door de organisatoren als bewijsmiddelen worden overgelegd in een geschil- of andere procedure, tussen de partijen op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht ontvankelijk en tegenstelbaar zijn als elk document dat schriftelijk zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.

Artikel 12

Behalve in de gevallen voorzien in dit reglement, zullen de organisatoren op geen enkele wijze contact opnemen met de deelnemers, noch tijdens noch na de wedstrijd. 

Artikel 13

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, om redenen buiten hun wil, de wedstrijd wordt onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. De deelnemers hebben geen recht op enige vergoeding. 

In een dergelijk geval verbinden de organisatoren zich ertoe de deelnemers via e-mail op de hoogte te brengen vanaf het e-mailadres .

Artikel 14

De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele betwisting dienaangaande zal in aanmerking worden genomen. 

Elke klacht betreffende deze wedstrijd moet schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van maximaal 7 werkdagen na de aanwijzing van de winnaar, op het adres van de kantoren van de organiserende vzw. In geen geval zullen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet schriftelijk en/of na de uiterste datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan en, meer algemeen, met betrekking tot de organisatie van de wedstrijd waarop het reglement betrekking heeft, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Elke deelnemer verbindt zich ertoe om, in geval van moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen in het kader van de wedstrijd of de toepassing van dit reglement, eerst een minnelijke schikking te treffen met de organisatoren alvorens een gerechtelijke procedure tegen hen aan te spannen.

BXL TOUR CHALLENGE

Voor de Dag van de Fiets op zaterdag 3 juni dagen de BXL TOUR en Westland Shopping de Brusselse fietsers uit!

Bent u klaar voor de BXL TOUR? Kom het bewijzen en probeer een gratis ticket voor de wedstrijd en tal van andere prijzen te winnen. Laat zien dat je de beste bent in jouw categorie of kom gewoon je benen testen op de home-trainers van Intersport!  
Voor de home-trainer wedstrijd kunnen drie categorieën deelnemen: jongeren van 12-18 jaar / mannen / vrouwen. 200 BXL TOUR petjes worden gegeven aan de eerste deelnemers en vijf winnaars per categorie ontvangen een verrassingspakket (BXL TOUR ticket, Westland Shopping cadeaukaart, etc.).

Voor de nieuwsgierigen is er ook een BMX-demonstratie, een fietsreparatiestand, een BMX- en fietsinitiatieparcours, DJ-entertainment en een BXL TOUR-infopunt.

Challenge accepted?

PRAKTISCHE INFORMATIE :  
Van 13.00 tot 17.00 uur  
In Westland Shopping, Bd Sylvain Dupuis 433, 1070 Anderlecht.  
Deelname is gratis! 

Brusselse vrouwen op de fiets

Voor het vierde jaar op rij en om de vrouwensport te steunen, brengt dit project een twintigtal Brusselse vrouwen samen om te leren fietsen.

De doelstelling is dat ze zich inzetten en zich voorbereiden op de BXL TOUR, eraan deelnemen en de rit uitrijden. Dankzij deze verrijkende en ludieke ervaring raken ze ook vertrouwd met dit populaire actieve mobiliteitsmiddel.

Verschillende Brusselse verenigingen die actief zijn op fietsvlak verzorgen het opleidingsprogramma dat de deelneemsters de theoretische en praktische middelen aanreikt om de eindstreep te halen!

CYCLO :

Afstand: 40km

Min gem. snelheid: 20km/h

Min. leeftijd: 12 jaar

Klassement:  Op basis van de chronometer

De organisatoren adviseren de deelnemers om zich voor de wedstrijd medisch te laten keuren.

Lees het reglement van deze categorie aandachtig.

Info PRM

RIDE :

Afstand: 32km
Min gem snelheid: 16km/h
Min leeftijd: 12 jaar 
Klassement: Geen klassement

Elektrische fietsen worden aanvaard.

Het reglement van de categorie vind je hier.

Info Personen Beperkte Mobiliteit

Aankomst:

Aan het Atomium.

  • Uitreiking trofeeën Master categorie om 10:30 u.
  • Uitreiking trofeeën Cyclo, Baloise Sprint, Intersport Groupe Challenge, PBM, BCF om 13:00 u.
  • Het einde van de koers is voorzien rond 13:00 u.

Een feestelijk dorp met tal van activiteiten verwelkomt je aan de aankomst.

Vertrek :

Paleizenplein, toegang via het Warandepark

Het vertrek is gepland tussen 09:00 u en 09:50 u.

  • 9:00 u.: MASTER
  • 9:10 u.: CYCLO +35 km/uur
  • 9:20 u.: CYCLO 30-35 km/uur
  • 9:30 u. : CYCLO 25-30 km/uur
  • 9:40 u.: CYCLO 20-25 km/uur
  • 9:50 u.: RIDE

Om alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk om niet meer dan 15 minuten voor je starttijd aan te komen.

Coffee by Dolce Gusto voor iedereen die nog een extra boost nodig heeft!

Nuttige info :

Elke deelnemer heeft kennis genomen van het reglement en verbindt er zich toe dit te respecteren.

Het dragen van een fietshelm is verplicht. Deelname zal worden geweigerd indien de deelnemer geen helm draagt.

Een nummerplaat met timingchip dat vasthangt aan de voorkant van de fiets is verplicht.

Afgebakend parcours, omkaderd door de organisatie, met aanwezigheid van wedstrijdwagens (groene vlag, rode vlag, bezemwagen, …) en motorrijders, politie, seingevers (vast en mobiel).

Toiletten, waterfonteinen en technische stands (kleine herstellingen) zijn beschikbaar aan de start en finish.

Er zullen enkel gratis mobiele lockers beschikbaar zijn. Bezittingen kunnen in de startzone in een locker achterlaten worden en erna opgehaald worden bij de aankomst (vanaf ongeveer 10:30 u.). 

Zijn verboden:

  • Glas
  • Fixiefiets
  • Elektrische fietsen (behalve voor de categorie RIDE)
  • Driewielers en ligfietsen (behalve voor PBM)
  • Eenwielers
  • Kinderzitjes
  • Aanhangwagens
  • Cargofietsen
  • Tijdritfietsen
  • Stuurverlengingen

PBM :

Personen met beperkte mobiliteit kunnen kiezen uit verschillende trajecten:

40km: deelname in de categorie CYCLO

Vertrek aan het Paleizenplein rond 9:30 u.

Om een groepsstart te kunnen maken, selecteert u uitsluitend de categorie 25-30 km/u. in het veld “Start Box” bij inschrijving.

Voor deze optie is een UCI-licentie vereist.

Gelieve contact op te nemen met de organisatie via e-mail: 

32km: deelname in de categorie RIDE

Vertrek aan het Paleizenplein rond 9:50 u.

Elektrische fietsen zijn toegelaten.

Voor deze optie is een UCI-licentie vereist.

Gelieve contact op te nemen met de organisatie via e-mail: 

Handbikes, driewielers, ligfietsen en tandems zijn enkel toegestaan voor personen met een mobiliteitsbeperking die over een licentie beschikken. Handbikes moeten zijn uitgerust met een vlag of wimpel om hun aanwezigheid te signaleren, bevestigd aan het uiteinde van een stevige, flexibele stang die minstens 1,5 m boven de grond uitsteekt. Lees het volledig reglement.

Prijzen :

  • Normaal : €18
  • Licentie & PBM : €15
  • In groep : €15 per persoon

Groepsinschrijving :

Wil je meedoen met je vrienden of familie?

Kom dan een leuk en sportief moment beleven door je als groep in te schrijven.

Naast het individuele klassement zullen de groepen in een apart klassement worden opgenomen. Door het beste van jezelf te geven zal je in 2 klassementen terechtkomen, en dit voor de eerste 2 categorieën.

Teamgeest zal zeer belangrijk zijn!

Bovendien genieten groepen (min. 5 personen) van een verminderde prijs.

Afhalen nummerplaat :

Individuele deelnemers hebben een genummerde plaat nodig, die duidelijk aan de voorkant van het stuur van de fiets moet worden vastgemaakt, zonder deze in te vouwen. Masters moeten dit onmisbare accessoire op de wedstrijddag in het Warandepark (bij de start) afhalen. Cyclo en Ride deelnemers moeten hun genummerde plaat ophalen tussen 19/05/23 en 17/06/23, op vertoon van het e-ticket dat zij enkele weken voor de wedstrijd per e-mail hebben ontvangen.

De afhaalpunten voor de nummerplaten zijn:

  • Brussels Info Place: Koningsstraat 2 – 4, 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag van 09:30 u tot 17:30 u, zaterdag en zondag van 10:00 u tot 18:00 u;
    Deelnemers die bij de aankoop van hun ticket een truitje hebben besteld, moeten naar het Brussels Info Place gaan om hun nummerplaat en truitje
    op te halen.
  • Intersport Anderlecht: Sylvain Dupuislaan 365, 1070 Anderlecht, maandag t/m zaterdag van 10:00 u tot 17:30 u en vrijdag van 10:00 u tot 20:00 u, zondag gesloten;
  • Bike Square W-S-P: Alfred Madouxlaan 149, 1150 Brussel, maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur, donderdag en zondag gesloten.

Opgepast! Groepen, groepsleiders, kunnen hun nummerplaten enkel afhalen tussen 5/06/23 en 16/06/23 bij Brussels Major Events: Magdalenasteenweg 51, 1000 Brussel, maandag t/m vrijdag van 09:00 u tot 17:00 u.

Klassementen :

Master (m&v) op basis van de fotofinish

Cyclo (m&v) op basis van de tijd

Sprint: Een sprint van 1,5 km is geïnstalleerd voor het kasteel van Laken. Er wordt één klassement opgemaakt met de tijden van de Masters en Cyclos.

Groepsklassement: Vanaf 5 personen kan je je als groep inschrijven voor de BXL TOUR. De 5 beste tijden van je groep worden opgeteld en bepalen je groepstijd. Er wordt één klassement opgemaakt met de tijden van de Master en Cyclo groepen.

De fasen van het programma

  • Ontvangst van een fiets en leren hoe hem te gebruiken en te onderhouden.
  • Sporttraining onder begeleiding om te leren fietsen in de stad.
  • Het parcours van 20 km van de BXL TOUR afleggen.

Tropheeën

Voor het derde opeenvolgende jaar worden de BXL TOUR trofeeën gemaakt van het hout van de prachtige kerstboom van de Grote Markt.

Om zo duurzaam mogelijk om te gaan met gebruikte materialen wordt dit hout hergebruikt om verschillende voorwerpen te produceren en tot leven te brengen, zoals planken van schommels, meubilair voor de evenementen van de Stad of de trofeeën van de Bxl Tour!

De basis van de trofee is een A4-plank van dennenhout waarop een door het Brusselse collectief Louves (www.louves.be) gecreëerde visual in kleur werd gelaserd.

Elke trofee vermeldt de categorie waarvoor de deelnemer de prijs heeft gewonnen en is gehandtekend door de peter van de wedstrijd, onze dierbare Eddy Merckx!

Fietsen brengt samen!

Sport is niet alleen een belangrijke hefboom voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Sport brengt ook mensen samen en dichter bij elkaar en werkt ongelijkheden weg.

Het is dus van essentieel belang dat sport ten dienste staat van de burgerintegratie en -participatie.

Dit initiatief getuigt ook van de positieve evolutie van de vrouwensport in Brussel.

Merchandising

Hou je van fietsen en van Brussel? Nam je al eens deel aan de BXL TOUR of doe je dit jaar voor het eerst mee? Dan is onze BXL TOUR merchandising zeker iets voor jou! Lees aandachtig waar en wanneer de verschillende items te verkrijgen zijn. Vergeet ons niet te taggen op Facebook of Instagram als je je truitje of petje aan hebt of gezellig een BXL TOUR aan het drinken bent.

BXL TOUR truitje

Terwijl het zwarte truitje nog altijd exclusief voor winnaars is, is de witte versie beschikbaar als collectorsitem voor iedereen. Aarzel dus niet langer en maak je herkenbaar op de weg als BXL TOUR fan!

Prijs: €35

Merk: Vermarc

Bekijk het truitje.

Beschikbaar:

  • Vanaf 18maart  via de webshop tijdens je registratie .
  • Het afhalen zal gebeuren aan het Brussels Information Point vanaf 18 mei op vertoon van een bevestigingsmail die enkele weken op voorhand gestuurd wordt.
  • Ook te koop op 18 juni aan de merchandising stand aan de aankomst van de BXL TOUR, zolang de voorraad strekt.

Bekijk hier de verschillende maten.

BXL TOUR petje

Helm af en BXL TOUR petje op, dat is nagenieten van de BXL TOUR! Of van een andere leuke fietstocht ter voorbereiding van de tofste Brusselse koers van het jaar ! Ons Unisex en unisize petje staat prachtig op ieders hoofd!

Beschikbaar:

  • Gratis voor de eerste deelnemers die hun genummerde plaat gaan afhalen in één van de afhaalpunten.
  • Verkrijgbaar aan de merchstand aan de aankomst voor 5 euro. (Tot de voorraad op is)
  • Niet online te verkrijgen

La BXL TOUR – een sportief bier

Samen nagenieten aan de aankomst onder het Atomium doe je het best met een drankje in de hand! Eerst samen de BXL TOUR rijden, daarna samen een BXL TOUR drinken!

Samen met de brouwerij Drink-Drink! maakten we een bier aangezien veel van de deelnemers er graag eentje drinken op de prestatie.

Beschikbaar :

  • Vanaf 10 april kunt u de BXL TOUR vinden op My Beer Box.
  • Op de volgende plaatsen: verkooppunten.
  • Op 18 juni aan de aankomst van de BXL TOUR!

Het bier :
De BXL TOUR is een lichte IPA van 4,2%, speciaal voor u ontworpen. Ingrediënten :

  • Gerstmout, gist, water
  • Hop
  • Simcoe*, Calypso*

*Van biologische landbouw
IBU : 23 EBC : 8

De Brouwerij :

Drink-Drink! is een project van 3 Brusselaars die elkaar op de schoolbanken hebben leren kennen. Zij hebben nu beslist om twee van hun passies samen te voegen: bier en fietsen. Ontdek hier meer info over de brouwerij.

Maten richtlijnen
BXL TOUR truitje

De BXL TOUR - Een sportieve pint

Dit jaar heeft de BXL TOUR zijn eigen bier : speciaal voor jou met liefde gebrouwen, in samenwerking met de Brusselse brouwerij Drink Drink!

Deze IPA (Indian Pale Ale) is een licht bier (4,2%) van hoge gisting, biologisch geteeld en samengesteld uit mout, gerst, hop, gist en G water.

Drink-Drink is een project van drie Brusselaars die elkaar op school ontmoetten en besloten twee van hun gemeenschappelijke passies samen te voegen: bier en fietsen.

Het mooie etiket van de BXL TOUR die u deze zomer in handen krijgt, kunt u binnenkort op onze sociale media ontdekken.

De BXL TOUR wordt de ideale manier om af te koelen na de wedstrijd!

Vanaf 10 april kunt u de BXL TOUR vinden op “My beer box” en op de volgende plaatsen: Malt Attack, La Perruche, Amère à boire, Pédalo, Belgopop, Épicerie Horta, Bloum, Chez Marie, Smala, Comptoir Belge, Made in Anderlecht, Wandercoop, Walvis, Le Gist, Fernand Obb en Dekkera.

BALOISE BELGIUM TOUR ​

Dit jaar werkt de BXL TOUR samen met de BALOISE BELGIUM TOUR!

Voor het eerst zal de vijfdaagse UCI ProSeries wielerwedstrijd door België eindigen met een etappe in en rond Brussel. De finish vindt plaats onder het Atomium, net zoals de finish van de BXL TOUR.

De samenwerking tussen deze twee grote evenementen geeft amateurs, semi-professionals en ’s werelds grootste kampioenen de gelegenheid elkaar te ontmoeten in het finishdorp voor de prijsuitreiking.

18 juni staat in het teken van fietsliefhebbers en wordt een feestelijke dag in onze hoofdstad, voor zowel deelnemers als toeschouwers!

INTERSPORT GROUP CHALLENGE 

Om de race nog aantrekkelijker te maken, is er vanaf dit jaar de INTERSPORT GROUP CHALLENGE! Schrijf je in als team en ding samen mee naar de teamprijs ! Het klassement wordt berekend op basis van de tijd van de 5 snelste renners van jouw team.

Om de wedstrijd nog spannender te maken is er ook de “BALOISE SPRINT”, een sprintsegment van 1500m op de Koninklijke Parklaan, tussen het Onze-Lieve-Vourwvoorplein en de Koninklijke Serres van Laken.

Naast deze twee prijzen worden alle fietsers in de Master of Cyclo categorie automatisch individueel getimed voor het algemeen klassement. U krijgt dus de kans om u 3 keer te kwalificeren. In teamverband of alleen, aan u de keuze om uw eigen uitdaging aan te gaan!

MASTER

Afstand:  40km
Min. gem snelheid: van 40 km/u
Min. leeftijd: 19 jaar(of dat worden in het jaar van het evenement)
Klassement: Op basis van fotofinish

Lidmaatschap van een erkende wielerbond is sterk aanbevolen.

Het reglement van de categorie vind je hier.

De Master categorie is uitverkocht!

Aarzel niet om u in te schrijven op de wachtlijst in de hoop dat er een plaats vrijkomt.