Previous
Next

Reglement 2021.

A. Algemeen

Sportieve geest

De BXL TOUR is een individuele wielerwedstrijd die openstaat voor semiprofessionele wielrenners en wieleramateurs. Elke deelnemer gedraagt zich behoorlijk in alle omstandigheden, en draagt loyaal bij tot het sportieve succes van de wedstrijd. Fair play, plezier en een goed humeur staan daarbij centraal.

Gewelddadigheden, bedreigingen, scheldpartijen, onbehoorlijk gedrag of gedrag dat anderen in gevaar brengt, zijn dan ook formeel verboden.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt via de website van Chronorace en wordt pas bevestigd na ontvangst van de betaling van de inschrijvingskosten. Deze zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen of verkocht aan derden zonder de Organisatie ervan op de hoogte te stellen per e-mail () ten minste 7 kalenderdagen vóór het vertrek van de koers.

De kosten voor de inschrijving en andere administratieve kosten worden in geen geval terugbetaald.
Door zijn inschrijving erkent elke deelnemer kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en dit te zullen naleven.

Tijdopneming & klassement

Om te worden gerangschikt, moet elke deelnemer het volledige parcours van de wedstrijd op zijn fiets afleggen op eigen kracht en zonder enige hulp van anderen. De aankomst mag te voet worden overschreden maar elke fietser moet zijn fiets bij zich hebben. De tijd wordt opgenomen met een elektronische chronometer en de resultaten worden meegedeeld in minuten en seconden.

Elke deelnemer aan de BXL TOUR moet zijn nummerplaat op een zichtbare manier stevig bevestigen op de voorkant van zijn fiets. De rangschikking van de wedstrijd kan door de Organisatie gecorrigeerd worden binnen een termijn van 30 dagen na afloop van de koers, omwille van materiële fouten bij de registratie van de aankomstvolgorde van de renners.

Materiaal

Elke deelnemer moet zijn eigen uitrusting hebben en is daar ook verantwoordelijk voor.
Het is verplicht om een goed onderhouden en goed werkende fiets te gebruiken (opgepompte banden, efficiënt remsysteem, …).
Het is verplicht om tijdens de hele wedstrijd een stijve veiligheidshelm te dragen, vanaf de vertreklijn tot de aankomststreep.

Deze moet correct op het hoofd worden gedragen en bevestigd met een voldoende aangetrokken kinband. Bidons in glas, fietsen met vaste kettingwielen (zogenaamde “fixie”), elektrische fietsen, driewielers, eenwielers, kinderzitjes, aanhangwagens, bakfietsen, overdekte fietsen en tijdritfietsen zijn verboden. Ook verlengers zijn verboden, alsook het gebruik om de voorarmen op de stuurstang te laten rusten.

Handbikes en tandems zijn alleen toegelaten voor mensen met beperkte mobiliteit die daarvoor een vergunning hebben. Gelieve uw aanwezigheid te melden aan de Organisatie via e-mail. De handbikes moeten voorzien zijn van een vaandel/vlag om hun aanwezigheid te signaleren, bevestigd op een solide en flexibele buis op te minste 1,5m van de grond.

Elke deelnemer die de hiervoor vermelde voorschriften niet naleeft, zal de toegang tot de vertrekzone worden geweigerd en/of zal worden gediskwalificeerd.

Parcours

Het parcours van 40km bestaat uit “wegbedekking” (asfalt of straatstenen) en zal volledig afgebakend zijn; de Organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen.

De deelnemers moeten het parcours volgen en geen enkele binnenweg nemen wat in voorkomend geval leidt tot onmiddellijke diskwalificatie; er zullen tijdopnamematten worden gelegd om elke poging tot fraude te verhinderen. De deelnemers verbinden er zich toe om de uitdrukkelijke bevelen van de Organisatie na te leven vanaf de toegang tot de vertrekzone, langs het hele parcours en tot het verlaten van de aankomstzone.

De wegcode is slechts van toepassing wanneer een deelnemer wordt ingehaald door de bezemwagen en zich op dat ogenblik opnieuw in het verkeer bevindt (buiten koers).

Gezondheid

Het is absoluut noodzakelijk om in goede gezondheid te zijn om deel te nemen aan de koers, daarom raadt de Organisatie een preventief medisch onderzoek vooraf aan, uitgevoerd door een gekwalificeerde sportarts.

Verantwoordelijkheid

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn materiaal en voor de ongevallen die hij/zij veroorzaakt. Als een deelnemer zich ongepast gedraagt tegenover een andere deelnemer, kan deze laatste klacht neerleggen bij de politie in het commissariaat van zijn/haar keuze.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld :

  • voor eventuele gezondheidsproblemen van de deelnemers die optreden tijdens of na het evenement.
  • voor schade aan, verliezen en/of diefstal van de persoonlijke bezittingen van een deelnemer zowel voor, tijdens als na het evenement. Deze persoonlijke bezittingen blijven onder het toezicht van de deelnemers aan wie ze toebehoren, ook als deze bezittingen werden geplaatst in de (gratis) lockers die ter beschikking worden gesteld in de buurt van de vertrekzone (Koninklijk Park).
  • voor wetsovertredingen, gepleegd in verband met de wielersport, ook als het reglement wordt ingeroepen om een dergelijke overtreding te rechtvaardigen.
  • in het geval het evenement wordt geannuleerd om redenen onafhankelijk van de wil van de Organisatie (NB: er kan geen enkele schadevergoeding worden geëist van de Organisatie).

Persoonsgegevens

Door zijn inschrijving voor de BXL TOUR stemt elke deelnemer ermee in dat zijn persoonsgegevens die werden verzameld in het kader van deze inschrijving, door de Organisatie worden verwerkt om hem informatie en newsletters te sturen met betrekking tot sportieve evenementen georganiseerd door de Organisatie.

Daartoe worden voornoemde gegevens bewaard gedurende 5 jaar. Uiteraard heeft de betrokken persoon het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of te wissen, hij heeft ook het recht om de beperking van de verwerking te vragen of zich te verzetten daartegen, alsook het recht om zijn toestemming in te trekken door middel van een uitschrijfformulier dat is bijgevoegd bij alle verstuurde e-mails.

Voor alle vragen met betrekking tot de uitoefening van deze rechten kunnen de deelnemers contact opnemen met de Organisatie via het a-mailadres .

Fotorechten

De deelnemers aanvaarden ook uitdrukkelijk te worden gefotografeerd en/of gefilmd tijdens dit evenement, alsook het eventuele gebruik ervan door de Organisatie zonder vergoeding van hun foto op de website en de Facebook-pagina van de evenementen georganiseerd door de Organisatie of in verband met het evenement, alsook voor de presentatie en promotie ervan op eender welke drager (papier, film, video enz.).

B. Categorie Master

Inschrijving

Deze categorie, beperkt tot 150 deelnemers, is uitsluitend voorbehouden aan wielrenners vanaf 19 jaar (of die 19 jaar worden in het jaar van het evenement) en die zijn aangesloten bij een erkende wielerfederatie, zoals Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, Cycling Vlaanderen of een andere buitenlandse nationale federatie.

De aansluitkaart met het licentienummer en de categorie moet bij de inschrijving worden gevoegd en voorgelegd op de dag van de koers. Het is ook mogelijk om in deze categorie deel te nemen met een daglicentie. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een medisch attest van geschiktheid, afgeleverd maximum 6 maanden voo de koers, up te loaden op het moment van de inschrijving. 

Tijdopneming & klassement

De wielrenners MASTER hebben een rugnummer nodig, een nummerplaat en een transponder. Deze voor de koers onontbeerlijke toebehoren mogen ter plaatse opgehaald worden op dag-d. De eerste die over de aankomststreep komt, wordt uitgeroepen tot winnaar in de categorie MASTER.

Bij twijfel kan de Organisatie een beroep doen op de fotofinish. Het klassement van de deelnemers in de categorie MASTER wordt als volgt opgedeeld: Master Dames en Master Heren.

Technische bijstand

Voor de categorie MASTER wordt een mobiele technische bijstandsdienst voorzien. Daartoe zullen verschillende voertuigen de koers volgen en bijstand verlenen aan personen die deze eventueel nodig hebben, binnen de perken van wat mogelijk is.

C. Catégorie Cyclo

Inschrijving

Deze categorie staat open voor personen van ten minste 14 jaar die zeker gemiddeld 16 km/uur kunnen fietsen. Bij de inschrijving wordt aan de deelnemers van de categorie CYCLO gevraagd hun gemiddelde snelheid te schatten, wat bepalend zal zijn voor het uur van vertrek.

Podium & klassement

De eerste die over de aankomststreep komt zal worden uitgeroepen tot winnaar in de categorie CYCLO en zal op de hoogste trap van het podium staan. Bij twijfel kan de Organisatie een beroep doen op de fotofinish. Het klassement van de deelnemers in de categorie CYCLO zal evenwel opgemaakt worden op basis van de tijd (chrono) en als volgt worden opgedeeld: Cyclo Meisjes & Cyclo Jongens.

Technische bijstand

Er zullen (gratis) technische stands beschikbaar zijn in de vertrek- en aankomstzone. Op het parcours zelf is geen enkele technische bijstand voorzien voor de categorie CYCLO, iedereen zorgt zelf voor het eigen materiaal.

Als iemand er niet in slaagt om zelf een eventueel technisch probleem (platte band, kettingbreuk, …) op te lossen, kan worden gewacht op de bezemwagen (die hem/haar zal meenemen naar de aankomstzone), of hij/zij kan de koers verlaten.

Tijdlimiet

Voor de deelnemers in de categorie CYCLO die er niet in slagen de vereiste gemiddelde snelheid te halen (16km/u), wordt de koers ingekort met 8 km, wat de totale afstand van hun parcours op 32 km brengt (in de plaats van de oorspronkelijk voorziene 40 km). Dit zal mogelijk zijn met een “bypass” ter hoogte van de 24ste kilometer.