Previous
Next

Reglement.

A. Algemeen

Sportieve geest

De BXL TOUR is een individuele wielerwedstrijd die openstaat voor semiprofessionele wielrenners en wieleramateurs. Elke deelnemer gedraagt zich behoorlijk in alle omstandigheden, en draagt loyaal bij tot het sportieve succes van de wedstrijd. Fair play, plezier en een goed humeur staan daarbij centraal.

Gewelddadigheden, bedreigingen, scheldpartijen, onbehoorlijk gedrag of gedrag dat anderen in gevaar brengt, zijn dan ook formeel verboden.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt via de website van Chronorace en wordt pas bevestigd na ontvangst van de betaling van de inschrijvingskosten.

De inschrijving is op naam en kan enkel aan een derde worden overgedragen als daartoe uiterlijk 7 kalenderdagen voor de start van de wedstrijd per e-mail een uitdrukkelijk verzoek wordt ingediend bij de Organisatie via , met vermelding van de identiteit van de derde aan wie de inschrijving wordt overgedragen. Na deze termijn kan de Organisatie niet garanderen dat gevolg zal worden gegeven aan het verzoek, wat evenwel geen aanleiding zal geven tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld wordt slechts terugbetaald in geval van medische ongeschiktheid, aangetoond met een medisch attest en met inachtneming van de volgende voorschriften.

Het attest moet uiterlijk 2 kalenderdagen voor de start van de wedstrijd per e-mail naar worden gestuurd en moet ten minste één week voor de verzending zijn opgesteld. In dat geval wordt een bijdrage in de administratiekosten van 5 euro in mindering gebracht op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Door zijn inschrijving erkent elke deelnemer kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en dit te zullen naleven.

Tijdopneming & klassement

Om te worden gerangschikt, moet elke deelnemer het volledige parcours van de wedstrijd op zijn fiets afleggen op eigen kracht en zonder enige hulp van anderen. De aankomst mag te voet worden overschreden maar elke fietser moet zijn fiets bij zich hebben. De tijd wordt opgenomen met een elektronische chronometer en de resultaten worden meegedeeld in minuten en seconden.

Elke deelnemer aan de BXL TOUR moet zijn nummerplaat op een zichtbare manier stevig bevestigen op de voorkant van zijn fiets. De rangschikking van de wedstrijd kan door de Organisatie gecorrigeerd worden binnen een termijn van 30 dagen na afloop van de koers, omwille van materiële fouten bij de registratie van de aankomstvolgorde van de renners.

Materiaal

Elke deelnemer moet zijn eigen uitrusting hebben en is daar ook verantwoordelijk voor.
Het is verplicht om een goed onderhouden en goed werkende fiets te gebruiken (opgepompte banden, efficiënt remsysteem, …).

Het is verplicht om tijdens de hele wedstrijd een stijve veiligheidshelm te dragen, vanaf de vertreklijn tot de aankomststreep. Deze moet correct op het hoofd worden gedragen en bevestigd met een voldoende aangetrokken kinband.

Bidons in glas, fietsen met vaste kettingwielen (zogenaamde “fixie”), eenwielers, kinderzitjes, aanhangwagens, bakfietsen, ligfietsen en tijdritfietsen zijn verboden. Ook verlengers zijn verboden, alsook het gebruik om de voorarmen op de stuurstang te laten rusten. Elektrische fietsen zijn enkel toegestaan in de categorie RIDE.

Personen met een mobiliteitsbeperking

Handbikes, driewielers, ligfietsen en tandems zijn enkel toegestaan voor personen met een mobiliteitsbeperking die over een licentie beschikken.

Handbikes moeten zijn uitgerust met een vlag of wimpel om hun aanwezigheid te signaleren, bevestigd aan het uiteinde van een stevige, flexibele stang die minstens 1,5 m boven de grond uitsteekt. Deelnemers die bovengenoemde prerogatieven niet in acht nemen, kunnen de toegang tot de startzone worden ontzegd en/of worden gediskwalificeerd van de wedstrijd.

Het is ook mogelijk om slechts de laatste 20 km te rijden. Voor nadere informatie kun je via e-mail contact opnemen met de organisatie.

Parcours

Het parcours bestaat uit “wegbedekking” (asfalt of straatstenen) en zal volledig afgebakend zijn; de Organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen.

De deelnemers moeten het parcours volgen en geen enkele binnenweg nemen wat in voorkomend geval leidt tot onmiddellijke diskwalificatie; er zullen tijdopnamematten worden gelegd om elke poging tot fraude te verhinderen. De deelnemers verbinden er zich toe om de uitdrukkelijke bevelen van de Organisatie na te leven vanaf de toegang tot de vertrekzone, langs het hele parcours en tot het verlaten van de aankomstzone.

De wegcode is slechts van toepassing wanneer een deelnemer wordt ingehaald door de bezemwagen en zich op dat ogenblik opnieuw in het verkeer bevindt (buiten koers).

Gezondheid

Het is absoluut noodzakelijk om in goede gezondheid te zijn om deel te nemen aan de koers, daarom raadt de Organisatie een preventief medisch onderzoek vooraf aan, uitgevoerd door een gekwalificeerde sportarts.

Verantwoordelijkheid

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn materiaal en voor de ongevallen die hij/zij veroorzaakt. Als een deelnemer zich ongepast gedraagt tegenover een andere deelnemer, kan deze laatste klacht neerleggen bij de politie in het commissariaat van zijn/haar keuze.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld :

  • voor eventuele gezondheidsproblemen van de deelnemers die optreden tijdens of na het evenement.
  • voor schade aan, verliezen en/of diefstal van de persoonlijke bezittingen van een deelnemer zowel voor, tijdens als na het evenement. Deze persoonlijke bezittingen blijven onder het toezicht van de deelnemers aan wie ze toebehoren, ook als deze bezittingen werden geplaatst in de (gratis) mobiele lockers.
  • voor wetsovertredingen, gepleegd in verband met de wielersport, ook als het reglement wordt ingeroepen om een dergelijke overtreding te rechtvaardigen.
  • in het geval het evenement wordt geannuleerd om redenen onafhankelijk van de wil van de Organisatie (NB: er kan geen enkele schadevergoeding worden geëist van de Organisatie). 

Persoonsgegevens

Elke deelnemer aan de BXL TOUR begrijpt dat zijn/haar persoonsgegevens die in het kader van de genoemde inschrijving worden verzameld, door de Organisatie worden verwerkt voor het beheer en de organisatie van het evenement en om hem/haar informatie toe te zenden met betrekking tot het evenement en alle daarmee verband houdende activiteiten die zullen worden georganiseerd. Indien hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen zijn/haar gegevens ook worden gebruikt om hem/haar nieuwsbrieven of uitnodigingen voor de door de Organisatie georganiseerde sportevenementen toe te sturen. Daartoe worden bovengenoemde gegevens gedurende 5 jaar bewaard. De betrokkene kan zich te allen tijde voor deze mededelingen afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink die in de mededeling is opgenomen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw recht op toegang tot en rechtzetting of wissing van persoonsgegevens, het recht om beperking van de verwerking te vragen of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht om uw toestemming in te trekken, vindt u in het privacybeleid op de website van Brussels Major Events.

Voor vragen over de uitoefening van deze rechten kunnen de deelnemers contact opnemen met de Organisatie via het e-mailadres

Fotorechten

Gebruik van uw beelden door de Organisator

De deelnemers worden tijdens het evenement gefotografeerd en/of gefilmd. De organisatie kan deze beelden verwerken in het kader van haar rechtmatig belang om BXL TOUR, of de andere evenementen die zij organiseert, te promoten op de website, de sociale netwerken van de door de vzw georganiseerde evenementen of eender welke andere drager (papier, film, video enz.). De deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk het gebruik van hun beelden door de Organisatie, uitsluitend ter promotie van haar evenementen of in het kader van de relatie of de presentatie van het evenement, zonder vergoeding. Het gebruik van de beelden is beperkt tot het gebruik door de Organisator, zonder verkoop aan derden. De deelnemers hebben het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van hun beelden voor de hierboven vermelde doeleinden door een e-mail te sturen naar

B. Categorie Master

Inschrijving

Deze categorie, beperkt tot 200 deelnemers, is uitsluitend voorbehouden aan wielrenners vanaf 19 jaar (of die 19 jaar worden in het jaar van het evenement) en die vertrouwd zijn met semiprofessionele wedstrijden (pelotonsnelheid geschat op 45 km/u). Lidmaatschap van een erkende wielerbond verdient sterke aanbeveling.

Deelnemers met een UCI-licentie krijgen 5 euro korting op het inschrijvingsgeld (de lidmaatschapskaart met het licentienummer en de categorie moeten worden bijgevoegd op het moment van inschrijving). 

Tijdopneming & klassement

De wielrenners MASTER hebben een rugnummer nodig en een nummerplaat. Deze voor de koers onontbeerlijke toebehoren moeten ter plaatse opgehaald worden op de dag zelf. De eerste die over de aankomststreep komt, wordt uitgeroepen tot winnaar in de categorie MASTER.

Bij twijfel kan de Organisatie een beroep doen op de fotofinish. Het klassement van de deelnemers in de categorie MASTER wordt als volgt opgedeeld: Master Dames en Master Heren.

Technische bijstand

Enkel voor de categorie MASTER wordt een mobiele technische bijstandsdienst voorzien. Daartoe zullen verschillende voertuigen de koers volgen en bijstand verlenen aan personen die deze eventueel nodig hebben, binnen de perken van wat mogelijk is.

C. Categorie Cyclo

Inschrijving

Deze categorie staat open voor personen van ten minste 14 jaar die zeker gemiddeld 20 km/uur kunnen fietsen. Bij de inschrijving wordt aan de deelnemers van de categorie CYCLO gevraagd hun gemiddelde snelheid te schatten, wat bepalend zal zijn voor het uur van vertrek.

Podium & klassement

Het klassement van de deelnemers in de categorie CYCLO zal opgemaakt worden op basis van de tijd (chrono) en als volgt worden opgedeeld: Cyclo Dames & Cyclo Heren. 

Technische bijstand

Er zullen (gratis) technische stands beschikbaar zijn in de vertrek- en aankomstzone, enkel voor kleine herstellingen. Op het parcours zelf is geen enkele technische bijstand voorzien voor de categorie CYCLO, iedereen zorgt zelf voor het eigen materiaal.

Als iemand er niet in slaagt om zelf een eventueel technisch probleem (platte band, kettingbreuk, …) op te lossen, kan worden gewacht op de bezemwagen (die hem/haar zal meenemen naar de aankomstzone), of hij/zij kan de koers verlaten.

Tijdlimiet

Voor de deelnemers in de categorie CYCLO die er niet in slagen de vereiste gemiddelde snelheid te halen (20km/u), wordt de koers ingekort met 8 km, wat de totale afstand van hun parcours op 32 km brengt (in de plaats van de oorspronkelijk voorziene 40 km). Dit zal mogelijk zijn met een “bypass” ter hoogte van de 24ste kilometer.

D. Categorie Ride

Inschrijving

Deze categorie staat open voor iedereen van 14 jaar en ouder die een recreatieve rit wenst te maken en een gemiddelde minimumsnelheid van 16 km/u. kan garanderen. Het parcours van de categorie RIDE is identiek aan dat van de andere categorieën, behalve de lengte. Het is 32 km lang (de lus van 8 km op de Vilvoordselaan maakt geen deel uit van het tracé). 

Podium & klassement

Er is geen podium of klassement voor deze categorie. 

Technische bijstand

Er zullen (gratis) technische stands beschikbaar zijn in de vertrek- en aankomstzone, enkel voor kleine herstellingen. Op het parcours zelf is geen enkele technische bijstand voorzien voor de categorie RIDE, iedereen zorgt zelf voor het eigen materiaal.

Als iemand er niet in slaagt om zelf een eventueel technisch probleem (platte band, kettingbreuk, …) op te lossen, kan worden gewacht op de bezemwagen (die hem/haar zal meenemen naar de aankomstzone), of hij/zij kan de koers verlaten.

Tijdlimiet

Voor de deelnemers in de categorie RIDE die er niet in slagen de vereiste gemiddelde snelheid te halen (16km/u), mogen ofwel in de bezemwagen naar de finish rijden of de koers verlaten.