bandeau-gauche-rose

Reglement

A. Algemeen

Sportieve geest

De BXL TOUR is een individuele wielerwedstrijd die openstaat voor semiprofessionele wielrenners en wieleramateurs. Elke deelnemer gedraagt zich behoorlijk in alle omstandigheden, en draagt loyaal bij tot het sportieve succes van de wedstrijd. Fair play, plezier en een goed humeur staan daarbij centraal.

Gewelddadigheden, bedreigingen, scheldpartijen, onbehoorlijk gedrag of gedrag dat anderen in gevaar brengt, zijn dan ook formeel verboden.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt via de website van Chronorace en wordt pas bevestigd na ontvangst van de betaling van de inschrijvingskosten. De inschrijving is op naam en kan enkel aan een derde worden overgedragen als daartoe uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van de wedstrijd per e-mail een uitdrukkelijk verzoek wordt ingediend bij de Organisatie via , met vermelding van de identiteit van de derde aan wie de inschrijving wordt overgedragen. Na deze termijn kan de Organisatie niet garanderen dat gevolg zal worden gegeven aan het verzoek, wat evenwel geen aanleiding zal geven tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld wordt slechts terugbetaald in geval van medische ongeschiktheid, aangetoond met een medisch attest en met inachtneming van de volgende voorschriften. Het attest moet uiterlijk 2 kalenderdagen voor de start van de wedstrijd per e-mail naar  worden gestuurd en moet ten minste één week voor de verzending zijn opgesteld. In dat geval wordt een bijdrage in de administratiekosten van 5 euro in mindering gebracht op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Door zijn inschrijving erkent elke deelnemer kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en dit te zullen naleven.

Tijdopneming & klassement

Om zijn/haar tijd te krijgen, moet elke deelnemer het volledige parcours van de wedstrijd op zijn fiets afleggen op eigen kracht en zonder enige hulp van anderen. De aankomst mag te voet worden overschreden maar elke fietser moet zijn fiets bij zich hebben. De tijd wordt opgenomen met een elektronische chronometer en de resultaten worden meegedeeld in minuten en seconden.

Elke deelnemer aan de BXL TOUR moet zijn nummerplaat op een zichtbare manier stevig bevestigen op de voorkant van zijn fiets. De rangschikking van de wedstrijd kan door de Organisatie gecorrigeerd worden binnen een termijn van 30 dagen na afloop van de koers, omwille van materiële fouten bij de registratie van de aankomstvolgorde van de renners. De nummerplaat mag niet gebogen zijn, anders werkt de chip niet goed.

Materiaal

Elke deelnemer moet zijn eigen uitrusting hebben en is daar ook verantwoordelijk voor.
Het is verplicht om een goed onderhouden en goed werkende fiets te gebruiken (opgepompte banden, efficiënt remsysteem, …).

Het is verplicht om tijdens de hele wedstrijd een stevige veiligheidshelm te dragen, vanaf de vertreklijn tot de aankomststreep. Deze moet correct op het hoofd worden gedragen en bevestigd met een voldoende aangetrokken kinband. Deelname wordt geweigerd als de deelnemer geen helm heeft.

Bidons in glas, fietsen met vaste kettingwielen (zogenaamde “fixie”), eenwielers, kinderzitjes, aanhangwagens, bakfietsen, ligfietsen en tijdritfietsen zijn verboden. Ook verlengers zijn verboden, alsook het gebruik om de voorarmen op de stuurstang te laten rusten. Elektrische fietsen zijn enkel toegestaan in de categorie RIDE en PARACYCLING. die maximum 25km/u gaan.

Handbikes, driewielers, ligfietsen en tandems zijn enkel toegestaan voor personen met een mobiliteitsbeperking die over een licentie beschikken.

Handbikes moeten zijn uitgerust met een vlag of wimpel om hun aanwezigheid te signaleren, bevestigd aan het uiteinde van een stevige, flexibele stang die minstens 1,5 m boven de grond uitsteekt. Deelnemers die bovengenoemde prerogatieven niet in acht nemen, kunnen de toegang tot de startzone worden ontzegd en/of worden gediskwalificeerd van de wedstrijd.

Parcours

Het parcours bestaat uit “wegbedekking” (asfalt of straatstenen) en zal volledig afgebakend zijn; de Organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen.

De deelnemers moeten het parcours volgen en geen enkele binnenweg nemen wat in voorkomend geval leidt tot onmiddellijke diskwalificatie; er zullen tijdopnamematten worden gelegd om elke poging tot fraude te verhinderen. De deelnemers verbinden er zich toe om de uitdrukkelijke bevelen van de Organisatie na te leven vanaf de toegang tot de vertrekzone, langs het hele parcours en tot het verlaten van de aankomstzone.

De wegcode is slechts van toepassing wanneer een deelnemer wordt ingehaald door de bezemwagen en zich op dat ogenblik opnieuw in het verkeer bevindt (buiten koers).

Gezondheid

Het is absoluut noodzakelijk om in goede gezondheid te zijn om deel te nemen aan de koers, daarom raadt de Organisatie een preventief medisch onderzoek vooraf aan, uitgevoerd door een gekwalificeerde sportarts.

Verantwoordelijkheid

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn materiaal en voor de ongevallen die hij/zij veroorzaakt. Als een deelnemer zich ongepast gedraagt tegenover een andere deelnemer, kan deze laatste klacht neerleggen bij de politie in het commissariaat van zijn/haar keuze.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld :

 • voor eventuele gezondheidsproblemen van de deelnemers die optreden tijdens of na het evenement.
 • voor schade aan, verliezen en/of diefstal van de persoonlijke bezittingen van een deelnemer zowel voor, tijdens als na het evenement. Deze persoonlijke bezittingen blijven onder het toezicht van de deelnemers aan wie ze toebehoren, ook als deze bezittingen werden geplaatst in de (gratis) mobiele lockers.
 • voor wetsovertredingen, gepleegd in verband met de wielersport, ook als het reglement wordt ingeroepen om een dergelijke overtreding te rechtvaardigen.
 • in het geval het evenement wordt geannuleerd om redenen onafhankelijk van de wil van de Organisatie (NB: er kan geen enkele schadevergoeding worden geëist van de Organisatie). 

Persoonsgegevens

Elke deelnemer aan de BXL TOUR begrijpt dat zijn/haar persoonsgegevens die in het kader van de genoemde inschrijving worden verzameld, door de Organisatie worden verwerkt voor het beheer en de organisatie van het evenement en om hem/haar informatie toe te zenden met betrekking tot het evenement en alle daarmee verband houdende activiteiten die zullen worden georganiseerd. Indien hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen zijn/haar gegevens ook worden gebruikt om hem/haar nieuwsbrieven of uitnodigingen voor de door de Organisatie georganiseerde sportevenementen toe te sturen. Daartoe worden bovengenoemde gegevens gedurende 5 jaar bewaard. De betrokkene kan zich te allen tijde voor deze mededelingen afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink die in de mededeling is opgenomen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw recht op toegang tot en rechtzetting of wissing van persoonsgegevens, het recht om beperking van de verwerking te vragen of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht om uw toestemming in te trekken, vindt u in het privacybeleid op de website van Brussels Major Events.

Voor vragen over de uitoefening van deze rechten kunnen de deelnemers contact opnemen met de Organisatie via het e-mailadres .

Fotorechten

Gebruik van uw beelden door de Organisator

De deelnemers worden tijdens het evenement gefotografeerd en/of gefilmd. De organisatie kan deze beelden verwerken in het kader van haar rechtmatig belang om BXL TOUR, of de andere evenementen die zij organiseert, te promoten op de website, de sociale netwerken van de door de vzw georganiseerde evenementen of eender welke andere drager (papier, film, video enz.). De deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk het gebruik van hun beelden door de Organisatie, uitsluitend ter promotie van haar evenementen of in het kader van de relatie of de presentatie van het evenement, zonder vergoeding. Het gebruik van de beelden is beperkt tot het gebruik door de Organisator, zonder verkoop aan derden. De deelnemers hebben het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van hun beelden voor de hierboven vermelde doeleinden door een e-mail te sturen naar .

B. Categorie Master

Inschrijving

Deze categorie, beperkt tot 175 deelnemers, is uitsluitend voorbehouden aan wielrenners vanaf 19 jaar (of die 19 jaar worden in het jaar van het evenement) en die vertrouwd zijn met semiprofessionele wedstrijden (pelotonsnelheid geschat op 45 km/u). Lidmaatschap van een erkende wielerbond is verplicht.

Deelnemers moeten beschikken over een UCI-licentie een FCWB-licentie of een Belgische Triathlon licentie (de lidmaatschapskaart met het licentienummer en de categorie moeten worden bijgevoegd op het moment van inschrijving).

Tijdopneming & klassement

De wielrenners MASTER hebben een rugnummer nodig en een nummerplaat. Deze voor de koers onontbeerlijke toebehoren moeten ter plaatse opgehaald worden op de dag zelf. De eerste die over de aankomststreep komt, wordt uitgeroepen tot winnaar in de categorie MASTER.

Bij twijfel kan de Organisatie een beroep doen op de fotofinish. Het klassement van de deelnemers in de categorie MASTER wordt als volgt opgedeeld: Master Dames en Master Heren.

Technische bijstand

Er zullen (gratis) technische stands beschikbaar zijn in de vertrek- en aankomstzone, enkel voor kleine herstellingen. Op het parcours zelf is geen enkele technische bijstand voorzien voor de categorie MASTER, iedereen zorgt zelf voor het eigen materiaal.

Als iemand er niet in slaagt om zelf een eventueel technisch probleem (platte band, kettingbreuk, …) op te lossen, kan worden gewacht op de bezemwagen (die hem/haar zal meenemen naar de aankomstzone), of hij/zij kan de koers verlaten.

C. Categorie Cyclo

Inschrijving

Deze categorie staat open voor personen van ten minste 12jaar die zeker gemiddeld 20 km/u kunnen fietsen. Bij de inschrijving wordt aan de deelnemers van de categorie CYCLO gevraagd hun gemiddelde snelheid te schatten, wat bepalend zal zijn voor het uur van vertrek. Ze moeten hun subcategorie kiezen in het “startvak” van het ticketverkoopsysteem (-25 km/u, 25-30 km/u, 30-35 km/u, 35-40 km/u).

Deelnemers met een UCI-licentie een FCWB-licentie of een Belgische Triathlon licentie krijgen € 4 korting op het inschrijvingsgeld (de lidmaatschapskaart met het licentienummer en de categorie moeten worden bijgevoegd op het moment van inschrijving).

Podium & klassement

De prijsuitreiking van de deelnemers in de categorie CYCLO zal opgemaakt worden op basis van de tijd (chrono) en als volgt worden opgedeeld: Cyclo Dames & Cyclo Heren.

Technische bijstand

Er zullen (gratis) technische stands beschikbaar zijn in de vertrek- en aankomstzone, enkel voor kleine herstellingen. Op het parcours zelf is geen enkele technische bijstand voorzien voor de categorie CYCLO, iedereen zorgt zelf voor het eigen materiaal.

Als iemand er niet in slaagt om zelf een eventueel technisch probleem (platte band, kettingbreuk, …) op te lossen, kan worden gewacht op de bezemwagen (die hem/haar zal meenemen naar de aankomstzone), of hij/zij kan de koers verlaten.

Tijdlimiet

Voor de deelnemers in de categorie CYCLO die er niet in slagen de vereiste gemiddelde snelheid te halen (20km/u), wordt de koers ingekort met 8 km, wat de totale afstand van hun parcours op 32 km brengt (in de plaats van de oorspronkelijk voorziene 40 km). Dit zal mogelijk zijn met een “bypass” ter hoogte van de 24ste kilometer.

D. Categorie Ride

Inschrijving

Deze categorie staat open voor iedereen van 12jaar en ouder die een recreatieve rit wenst te maken en een gemiddelde minimumsnelheid van 16 km/u. kan garanderen. Het parcours van de categorie RIDE is identiek aan dat van de andere categorieën, behalve de lengte. Het is 32 km lang (de lus van 8 km op de Vilvoordselaan maakt geen deel uit van het tracé). Kinderzitjes worden geaccepteerd voor deze categorie (zonder kinderen). E-bikes zijn in deze categorie toegestaan maar mogen niet sneller dan 25km/u gaan.

Podium & klassement

Er is geen podium of klassement voor deze categorie. 

Technische bijstand

Er zullen (gratis) technische stands beschikbaar zijn in de vertrek- en aankomstzone, enkel voor kleine herstellingen. Op het parcours zelf is geen enkele technische bijstand voorzien voor de categorie RIDE, iedereen zorgt zelf voor het eigen materiaal.

Als iemand er niet in slaagt om zelf een eventueel technisch probleem (platte band, kettingbreuk, …) op te lossen, kan worden gewacht op de bezemwagen (die hem/haar zal meenemen naar de aankomstzone), of hij/zij kan de koers verlaten.

Tijdlimiet

Voor de deelnemers in de categorie RIDE die er niet in slagen de vereiste gemiddelde snelheid te halen (16km/u), mogen ofwel in de bezemwagen naar de finish rijden of de koers verlaten. 

E. Categorie Paracycling

Inschrijving

Om zich in te schrijven voor deze categorie, de deelnemer moet in het bezit zijn van een bewijs van inschrijving bij de Ligue Handisport Francophone of G-Sport Vlaanderen competitieclubs.

Gelieve contact op te nemen met Handisport via e-mail:  

Podium & klassement

De prijsuitreiking voor deelnemers in de categorie PARACYCLING zal opgemaakt worden op basis van tijd en UCI-coëfficiënt en als volgt worden opgedeeld: Handbike/driewieler & tandem/traditionele fiets.

De tijden van de deelnemers in de categorie wordt in alfabetische volgorde weergegeven.

Technische bijstand

Er zullen (gratis) technische stands beschikbaar zijn in de vertrek- en aankomstzone, enkel voor kleine herstellingen. Op het parcours zelf is geen enkele technische bijstand voorzien voor de categorie PBM, iedereen zorgt zelf voor het eigen materiaal.

Als iemand er niet in slaagt om zelf een eventueel technisch probleem (platte band, kettingbreuk, …) op te lossen, kan worden gewacht op de bezemwagen (die hem/haar zal meenemen naar de aankomstzone), of hij/zij kan de koers verlaten.

Tijdlimiet

Voor de deelnemers in de categorie PARACYCLING die er niet in slagen de vereiste gemiddelde snelheid te halen (20km/u), wordt de koers ingekort met 8 km, wat de totale afstand van hun parcours op 32 km brengt (in de plaats van de oorspronkelijk voorziene 40 km). Dit zal mogelijk zijn met een “bypass” ter hoogte van de 24ste kilometer.

bandeau-droite-rose

Fietsen brengt samen!

Sport is niet alleen een belangrijke hefboom voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Sport brengt ook mensen samen en dichter bij elkaar en werkt ongelijkheden weg.

Het is dus van essentieel belang dat sport ten dienste staat van de burgerintegratie en -participatie.

Dit initiatief getuigt ook van de positieve evolutie van de vrouwensport in Brussel.

CYCLO

Afstand: 40km
Min. gem. snelheid: 20km/u
Min. leeftijd: 12 jaar (of dat worden in het jaar van het evenement)
Klassement: Op basis van de chronometer
De Cyclo-categorie is onderverdeeld in 4 subcategorieën:

 • 09:10 u.: CYCLO +35 km/u
 • 09:20 u.: CYCLO 30-35 km/u
 • 09:30 u. : CYCLO 25-30 km/u
 • 09:40 u.: CYCLO 20-25 km/u

De organisatoren adviseren de deelnemers om zich voor de wedstrijd medisch te laten keuren.
Lees het reglement van deze categorie aandachtig.

RIDE :

Afstand: 32km
Min. gem. snelheid: 16km/u
Min. leeftijd: 12 jaar (of dat worden in het jaar van het evenement)
Klassement: Geen prijsuitreiking
Elektrische fietsen zijn toegestaan.
Kinderzitjes (zonder kinderen) worden geaccepteerd voor deze categorie.
Het reglement van de categorie vind je hier.

AANKOMST

Aan het Atomium.

 • Uitreiking trofeeën Master categorie
 • Uitreiking trofeeën Cyclo, Baloise Sprint, Lucien Group Challenge, Paracycling, BCF
 • Het einde van de koers is voorzien rond 13:00 u.

Een feestelijk dorp met tal van activiteiten verwelkomt je aan de aankomst.

Dankzij Vivaqua zal er gratis drinkwater beschikbaar zijn om je fles bij te vullen!

VERTREK

Paleizenplein, toegang via het Warandepark

Het vertrek is gepland tussen 09:00 u en 09:50 u.

 • 09:00 u.: MASTER
 • 09:10 u.: CYCLO +35 km/uur
 • 09:20 u.: CYCLO 30-35 km/uur
 • 09:30 u. : CYCLO 25-30 km/uur
 • 09:40 u.: CYCLO 20-25 km/uur en PARACYCLING
 • 09:50 u.: RIDE

Om alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk om niet meer dan 15 minuten voor je starttijd aan te komen.

Dankzij Vivaqua zal er gratis drinkwater beschikbaar zijn om je fles bij te vullen!

NUTTIGE INFO

Elke deelnemer heeft kennis genomen van het reglement en verbindt er zich toe dit te respecteren.

Het dragen van een fietshelm is verplicht. Deelname zal worden geweigerd indien de deelnemer geen helm draagt.

Een nummerplaat met timingchip dat vasthangt aan de voorkant van de fiets is verplicht.

Afgebakend parcours, omkaderd door de organisatie, met aanwezigheid van wedstrijdwagens (groene vlag, rode vlag, bezemwagen, …) en motorrijders, politie, seingevers (vast en mobiel).

Toiletten, waterfonteinen en technische stands (kleine herstellingen) zijn beschikbaar aan de start en finish.

Er zullen enkel gratis mobiele lockers beschikbaar zijn. Bezittingen kunnen in de startzone in een locker achterlaten worden en erna opgehaald worden bij de aankomst (vanaf ongeveer 10:30 u.). 

ZIJN VERBODEN

 • Glas
 • Fixiefiets
 • Elektrische fietsen (behalve voor de categorie RIDE en PARACYCLING)
 • Driewielers en ligfietsen (behalve voor PARACYCLING)
 • Eenwielers
 • Kinderzitjes (behalve voor de RIDE categorie)
 • Aanhangwagens
 • Cargofietsen
 • Tijdritfietsen
 • Stuurverlengingen 

Paracycling

Afstand: 40km
Min. gem. snelheid: 25km/u
Vertrek aan het Paleizenplein rond 9:40 u. Om een groepsstart te kunnen maken, gelieve uitsluitend de categorie “Handisport” te selecteren in het begin van de inschrijving.

Voor deze optie moet u ingeschreven zijn bij de Ligue Handisport francophone of bij G-sport Vlaanderen. Gelieve contact op te nemen met de organisatie via e-mail:

Handbikes, driewielers, ligfietsen en tandems zijn enkel toegestaan voor personen met een mobiliteitsbeperking die over een licentie beschikken.
Handbikes moeten zijn uitgerust met een vlag of wimpel om hun aanwezigheid te signaleren, bevestigd aan het uiteinde van een stevige, flexibele stang die minstens 1,5 m boven de grond uitsteekt.

Lees het volledig reglement.

Prijzen :

 • Master: € 18
 • Cyclo: € 22 (of € 18 met licentie)
 • Ride & Paracycle: € 18
 • In groep: €18 per persoon

Groepsinschrijving :

Wil je deelnemen met vrienden of familie? Schrijf je dan in als groep en maak kans om de Lucien Group Challenge te winnen!

Deze groepsuitdaging (min. 5 personen per groep) focust op de 5 snelsten uit je team. Team spirit is dus heel belangrijk! Opgepast, enkele de tijden van Masters en Cyclo’s worden meegeteld.

Door het beste van jezelf te geven kan je dus 3 kansen hebben om op het podium te staan: individueel en voor het sprint-en groeppodium.

Groepen genieten bovendien van een korting. De groepsinschrijvingen worden afgesloten op zondag 2 juni om middernacht.

AFHALEN GENUMMERDE PLAAT :

Alle deelnemers hebben een genummerde plaat nodig, die duidelijk aan de voorkant van het stuur van de fiets moet worden vastgemaakt, zonder deze te vouwen.

Masters moeten dit onmisbare accessoire op de wedstrijddag in het Warandepark (bij de start) afhalen.

Groepen, groepsleiders, kunnen hun genummerde plaat enkel afhalen tussen 10/06/24 en 14/06/24 bij Brussels Major Events :Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag van 09:00 u tot 17:00 u.

Deelnemers die bij de aankoop van hun ticket een truitje hebben besteld moeten naar het Brussels Info Place gaan tussen 16/05/24 en 15/06/24 om hun genummerde plaat en truitje op te halen met hun e-ticket dat ze enkele weken voor de koers ontvangen : Koningsstraat 2 – 4, 1000 Brussel, van maandag tot zondag van 09:00 u tot 17:00 u.

De individuele Cyclo en Ride deelnemers moeten hun genummerde plaat ophalen tussen 16/05/24 et le 15/06/24 bij de Lucien Pick-Up Points, op vertoon van het e-ticket dat zij enkele weken voor de wedstrijd per e-mail hebben ontvangen.

De verschillende Lucien Pick-Up Points zijn:

PRIJSUITREIKING

Master (m&v) op basis van de fotofinish

Cyclo (m&v) op basis van de tijd

Paracycle (Handbike/tricycle & tandem/traditioneel) : op basis van de tijd en de UCI coefficient

Baloise Sprint: Een sprint van 1,5 km is geïnstalleerd voor het kasteel van Laken. Er wordt één klassement opgemaakt met de tijden van de Masters en Cyclos.

Lucien Group Challenge: Vanaf 5 personen kan je je als groep inschrijven voor de BXL TOUR. De 5 beste tijden van je groep (enkel Master en Cylo’s) worden opgeteld en bepalen je groepstijd.

Brusselse vrouwen op de fiets

Voor het vijfde jaar op rij en om de vrouwensport te steunen, brengt dit project Brusselse vrouwen samen om te leren fietsen.

De doelstelling is dat ze zich inzetten en zich voorbereiden op de BXL TOUR, eraan deelnemen en de rit uitrijden. Dankzij deze verrijkende en ludieke ervaring raken ze ook vertrouwd met dit populaire actieve mobiliteitsmiddel.

Verschillende Brusselse verenigingen die actief zijn op fietsvlak verzorgen het opleidingsprogramma dat de deelneemsters de theoretische en praktische middelen aanreikt om de eindstreep te halen!

De fasen van het programma

 • Ontvangst van een fiets en leren hoe hem te gebruiken en te onderhouden.
 • Sporttrainingen onder begeleiding om te leren fietsen in de stad.
 • Het parcours van 20 km van de BXL TOUR afleggen.

Merchandising

Hou je van fietsen en van Brussel? Nam je al eens deel aan de BXL TOUR of doe je dit jaar voor het eerst mee? Dan is onze BXL TOUR merchandising zeker iets voor jou! Lees aandachtig waar en wanneer de verschillende items te verkrijgen zijn. Vergeet ons niet te taggen op Facebook of Instagram als je je truitje of petje aan hebt of gezellig een BXL TOUR aan het drinken bent.

maillot-bxltour-2024

BXL TOUR truitje

Terwijl het zwarte truitje nog altijd exclusief voor winnaars is, is de witte versie beschikbaar als collectorsitem voor iedereen. Aarzel dus niet langer en maak je herkenbaar op de weg als BXL TOUR fan!

Prijs: €35

Merk: Vermarc

Bekijk het truitje.

Beschikbaar:

 • Vanaf 18maart  via de webshop tijdens je registratie .
 • Het afhalen zal gebeuren aan het Brussels Information Point vanaf 18 mei op vertoon van een bevestigingsmail die enkele weken op voorhand gestuurd wordt.
 • Ook te koop op 18 juni aan de merchandising stand aan de aankomst van de BXL TOUR, zolang de voorraad strekt.

Bekijk hier de verschillende maten.

BXL TOUR petje

Helm af en BXL TOUR petje op, dat is nagenieten van de BXL TOUR! Of van een andere leuke fietstocht ter voorbereiding van de tofste Brusselse koers van het jaar ! Ons Unisex en unisize petje staat prachtig op ieders hoofd!

Beschikbaar:

 • Gratis voor de eerste deelnemers die hun genummerde plaat gaan afhalen in één van de afhaalpunten.
 • Verkrijgbaar aan de merchstand aan de aankomst voor 5 euro. (Tot de voorraad op is)
 • Niet online te verkrijgen

La BXL TOUR – een sportief bier

Samen nagenieten aan de aankomst onder het Atomium doe je het best met een drankje in de hand! Eerst samen de BXL TOUR rijden, daarna samen een BXL TOUR drinken!

Samen met de brouwerij Drink-Drink! maakten we een bier aangezien veel van de deelnemers er graag eentje drinken op de prestatie.

Beschikbaar :

 • Vanaf 10 april kunt u de BXL TOUR vinden op My Beer Box.
 • Op de volgende plaatsen: verkooppunten.
 • Op 18 juni aan de aankomst van de BXL TOUR!

Het bier :
De BXL TOUR is een lichte IPA van 4,2%, speciaal voor u ontworpen. Ingrediënten :

 • Gerstmout, gist, water
 • Hop
 • Simcoe*, Calypso*

*Van biologische landbouw
IBU : 23 EBC : 8

De Brouwerij :

Drink-Drink! is een project van 3 Brusselaars die elkaar op de schoolbanken hebben leren kennen. Zij hebben nu beslist om twee van hun passies samen te voegen: bier en fietsen. Ontdek hier meer info over de brouwerij.

Maten richtlijnen
BXL TOUR truitje

De BXL TOUR - Een sportieve pint

Dit jaar heeft de BXL TOUR zijn eigen bier : speciaal voor jou met liefde gebrouwen, in samenwerking met de Brusselse brouwerij Drink Drink!

Deze IPA (Indian Pale Ale) is een licht bier (4,2%) van hoge gisting, biologisch geteeld en samengesteld uit mout, gerst, hop, gist en G water.

Drink-Drink is een project van drie Brusselaars die elkaar op school ontmoetten en besloten twee van hun gemeenschappelijke passies samen te voegen: bier en fietsen.

Het mooie etiket van de BXL TOUR die u deze zomer in handen krijgt, kunt u binnenkort op onze sociale media ontdekken.

De BXL TOUR wordt de ideale manier om af te koelen na de wedstrijd!

Vanaf 10 april kunt u de BXL TOUR vinden op “My beer box” en op de volgende plaatsen: Malt Attack, La Perruche, Amère à boire, Pédalo, Belgopop, Épicerie Horta, Bloum, Chez Marie, Smala, Comptoir Belge, Made in Anderlecht, Wandercoop, Walvis, Le Gist, Fernand Obb en Dekkera.

BALOISE BELGIUM TOUR ​

Dit jaar werkt de BXL TOUR samen met de BALOISE BELGIUM TOUR!

Voor het eerst zal de vijfdaagse UCI ProSeries wielerwedstrijd door België eindigen met een etappe in en rond Brussel. De finish vindt plaats onder het Atomium, net zoals de finish van de BXL TOUR.

De samenwerking tussen deze twee grote evenementen geeft amateurs, semi-professionals en ’s werelds grootste kampioenen de gelegenheid elkaar te ontmoeten in het finishdorp voor de prijsuitreiking.

18 juni staat in het teken van fietsliefhebbers en wordt een feestelijke dag in onze hoofdstad, voor zowel deelnemers als toeschouwers!

INTERSPORT GROUP CHALLENGE 

Om de race nog aantrekkelijker te maken, is er vanaf dit jaar de INTERSPORT GROUP CHALLENGE! Schrijf je in als team en ding samen mee naar de teamprijs ! Het klassement wordt berekend op basis van de tijd van de 5 snelste renners van jouw team.

Om de wedstrijd nog spannender te maken is er ook de “BALOISE SPRINT”, een sprintsegment van 1500m op de Koninklijke Parklaan, tussen het Onze-Lieve-Vourwvoorplein en de Koninklijke Serres van Laken.

Naast deze twee prijzen worden alle fietsers in de Master of Cyclo categorie automatisch individueel getimed voor het algemeen klassement. U krijgt dus de kans om u 3 keer te kwalificeren. In teamverband of alleen, aan u de keuze om uw eigen uitdaging aan te gaan!

Tropheeën

Voor het derde opeenvolgende jaar worden de BXL TOUR trofeeën gemaakt van het hout van de prachtige kerstboom van de Grote Markt.

Om zo duurzaam mogelijk om te gaan met gebruikte materialen wordt dit hout hergebruikt om verschillende voorwerpen te produceren en tot leven te brengen, zoals planken van schommels, meubilair voor de evenementen van de Stad of de trofeeën van de Bxl Tour!

De basis van de trofee is een A4-plank van dennenhout waarop een door het Brusselse collectief Louves (www.louves.be) gecreëerde visual in kleur werd gelaserd.

Elke trofee vermeldt de categorie waarvoor de deelnemer de prijs heeft gewonnen en is gehandtekend door de peter van de wedstrijd, onze dierbare Eddy Merckx!

BXL TOUR CHALLENGE

Pour la Journée du Vélo de ce samedi 3 juin, le BXL TOUR et le Westland Shopping lancent un défi aux cyclistes de toute la Région bruxelloise !

Vous êtes prêt.e.s pour le BXL TOUR ? Venez le prouver et tentez de gagner un ticket gratuit pour la course et de nombreux autres prix. Montrez-nous que vous êtes le ou la meilleur.e dans votre catégorie ou venez simplement tester vos jambes sur les home-trainers d’Intersport !

Pour le concours home-trainer, trois catégories pourront participer : jeunes 12-18 ans / homme / femme. 200 casquettes BXL TOUR offertes aux premier.e.s participant.e.s et cinq gagnant.e.s par catégorie recevront un pack cadeau surprise (ticket BXL TOUR, carte cadeau Westland Shopping, …)

Pour les curieux.ses, une démonstration de BMX prendra également place, un stand réparation de vélo sera proposé, avec une initiation BMX et vélo, une animation DJ et un point info BXL TOUR.

Challenge accepted?

INFORMATIONS PRATIQUES : 
De 13h à 17h 
À Westland Shopping, Bd Sylvain Dupuis 433, 1070 Anderlecht 
Participation gratuite ! 

CYCLOPARKING

Een beveiligde fietsenstalling zal gratis beschikbaar zijn van 9u00 tot 18u00 (codesysteem te ontvangen via sms om toegang te krijgen tot de parking), zodat je de hele namiddag kan genieten van de animaties in het einddorp (concert, circuskunsten, enz.). 

Volg de onderstaande stappen om toegang te krijgen:

 1. Een foto (van de fiets en je schoenen) wordt gemaakt door een van de wachters bij de ingang van de fietsenstalling.
 2. Je geeft de medewerker je mobiele telefoonnummer
 3. Je mobiele telefoonnummer wordt gekoppeld aan je foto.
 4. Je plaatst je fiets in de fietsenstalling.
 5. Je ontvangt een bevestigings-sms van de fietsenstalling met een code en de sluitingstijd van de fietsenstalling.
 6. Haal je fiets op voordat de fietsenstalling sluit.
 7. Geef je code door aan de medewerker.
 8. De medewerker controleert de code en stelt een vraag over je fiets (kleur/merk, etc.).
 9. Als je het juiste antwoord geeft, krijg je je fiets terug.

 

Inscrivez vous à la newsletter

* indicates required
Newsletter BXL TOUR
Newsletter BME

MASTER

Afstand: 40km
Min. gem. snelheid: 40 km/u
Min. leeftijd: 19 jaar (of dat worden in het jaar van het evenement)
Klassement: Op basis van fotofinish
Lidmaatschap van een erkende wielerbond is verplicht.
Het reglement van de categorie vind je hier.
vrijkomt.