Previous
Next

Reglement

De BXL TOUR 2020 vindt plaats op zondag 13 september en omvat twee categorieën: MASTER en CYCLO.

1. INSCHRIJVING

De inschrijving is definitief na de betaling van het inschrijvingsgeld.

2. BASISVOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie beveelt een preventief medisch onderzoek door een gekwalificeerde sportarts aan. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gezondheidsproblemen van de deelnemer tijdens of na de BXL TOUR 2019.

2.1. Specifieke voorwaarden voor de categorie MASTER:

Mogen deelnemen:
• Renners die aangesloten zijn bij een erkende federatie (wielrennen): Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, Cycling Vlaanderen of een buitenlandse nationale federatie.
• Renners die aangesloten zijn bij een erkende buitenlandse federatie (vanaf 18 jaar of het jaar waarin men 18 wordt).
• Renners die een medisch getuigschrift voorleggen dat werd uitgereikt na 14.09.2019 (vanaf 18 jaar of het jaar waarin men 18 wordt).

De ingeschreven personen die niet voldoen aan de gevraagde voorwaarden kunnen evenwel deelnemen aan de BXL TOUR in de categorie Cyclo.

(*) De lidkaart met het licentienummer en de categorie moet bij de inschrijving worden gevoegd en voorgelegd worden op de dag van de wedstrijd.

2.2. Voorwaarden voor de categorie CYCLO:
Aan de BXL TOUR in de categorie Cyclo kunnen alle personen deelnemen die minstens 14 jaar zijn en een minimale gemiddelde snelheid van 16 km/uur kunnen garanderen.

3. CATEGORIEËN / KLASSEMENTEN

Categorie MASTER :
De deelnemers worden verdeeld in de volgende categorieën:
• Masters Mannen
• Masters Vrouwen
De toewijzing aan een categorie zal enkel gebaseerd wprden op het geslacht.

Categorie CYCLO:
• Mannen
• Vrouwen

Tijdens de inschrijving, zal er aan de deelnemers van de verschillende categorieën gevraagd worden om hun gemiddelde snelheid te kiezen. Hiervan zal hun startgolf afhangen.

De verschillende subcategorieën worden als volgt gepresenteerd :
• 35 > 40 km/u (SAS blauw)
• 30 > 35 km/u(SAS rood)
• 25 > 30 km/u (SAS paars)
• -25 km/u (SAS groen)

4. IDENTIFICATIE VAN DE DEELNEMERS

Elke deelnemer aan de BXL TOUR moet zijn stuurplaatje duidelijk zichtbaar bevestigen aan de voorkant van de fiets (voor het stuur).

5. AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer vóór, tijdens of na het evenement. Deze persoonlijke bezittingen moeten bewaakt worden door de deelnemers aan wie ze toebehoren.

6. PARCOURS BXL TOUR / AFSTANDEN / TIJDSLIMIETEN

Categorie MASTER: 40 km
Categorie CYCLO: 40 km.

De deelnemers aan de BXL TOUR in de categorie Cyclo die de vastgelegde maximumtijd na 24 km overschreden hebben, zullen 8 km minder afleggen. Daardoor zal de totale afstand van hun parcours 32 km bedragen in plaats van de initieel voorziene 40 km.

De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours te wijzigen.

7. INSTRUCTIES VAN DE ORGANISATIE

De deelnemer verbindt zich ertoe de aanbevelingen van de organisatie na te leven. Er wordt aan herinnerd dat het verkeersreglement te allen tijde van toepassing is, over het hele parcours.

8. VEILIGHEID

Tijdens de BXL TOUR zijn alle deelnemers verplicht om een fietshelm te dragen, vanaf de start tot de aankomst.

9. PERSOONSGEGEVENS EN PORTRETRECHT

Door zich in te schrijven voor de BXL TOUR stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van deze inschrijving, door de organisator verwerkt worden om hem informatie en newsletters te sturen met betrekking tot de sportevenementen die de vzw Brussels Major Events organiseert. Met het oog hierop zullen de hiervoor vermelde gegevens bewaard worden gedurende 5 jaar, met dien verstande dat de betrokken persoon het recht heeft om te verzoeken tot toegang tot, rechtzetting van of verwijdering van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft hij ook het recht te verzoeken om de beperking van de verwerking, evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking en het recht om zijn goedkeuring in te trekken via een uitschrijvingsformulier dat wordt meegestuurd in de verzonden mails. Voor vragen over de uitoefening van deze rechten kan de deelnemer contact opnemen met de vzw Brussels Major Events via het e-mailadres . De deelnemers aan het evenement stemmen er ook uitdrukkelijk mee in gefotografeerd en/of gefilmd te worden naar aanleiding van het evenement. Daarnaast stemmen ze ook in met het eventuele gebruik door de organisator, zonder vergoeding, van hun foto op de website en de Facebook-pagina van de evenementen die de organisator organiseert, of ook in het kader van het evenement zelf, alsook met het oog op de voorstelling en de promotie van het evenement op eender welke drager (papier, film, video enz.).

10. TOEGELATEN FIETSEN

Handbikes zijn toegelaten in de categorie Cyclo voor personen met beperkte mobiliteit.
Zijn verboden : elektrische fietsen, tandems, driewielers, eenwielers, kinderzitjes, aanhangers, stuurverlengingen, bakfietsen, ligfietsen, tijdritfietsen.

11. AFGELASTING

Mocht het evenement afgelast moeten worden om een reden buiten de wil van de organisator, dan kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld hiervoor en kan in dat opzicht geen enkele vergoeding worden gevorderd van hem.
Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald in geval van afgelasting.

11. NIET-DEELNAME

In geval van niet-deelname, om welke reden ook, zal geen enkele terugbetaling van het inschrijvingsgeld verricht worden.
Het is ten strengste verboden de inschrijving over te dragen aan een andere persoon.