REGLEMENT.

1. De inschrijving is definitief na de betaling van het inschrijvingsgeld.

2. Deelnemen vereist een goede gezondheid. Bijgevolg geldt het volgende:
MASTER TOCHT: De deelnemer verbindt zich ertoe een medisch attest over te maken dat werd opgesteld door een sportarts of, als hij aangesloten is bij een erkende federatie, zijn licentienummer mee te delen.
RANDO CYCLO:
De organisatie beveelt een preventief medisch onderzoek door een gekwalificeerde sportarts aan. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen van de deelnemer.

3. Elke deelnemer moet het nummer van zijn plaatje duidelijk aanbrengen aan de voorkant van de fiets (voor het stuur) en zijn rugnummer op zijn rug dragen, en controleren of overal hetzelfde inschrijvingsnummer vermeld is.

4. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer vóór, na en tijdens het evenement.

5. De deelnemer aanvaardt het unieke karakter van dit genre van evenementen en is bereid om, ondanks de aanwezigheid van signaalgevers, rekening te houden met eventuele wandelaars of het verkeer.
De deelnemer respecteert de aanbevelingen geformuleerd door de organisatie en de wegcode is op elk moment van toepassing.

6. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.

7. Het dragen van een fietshelm is te allen tijde verplicht tijdens de fietstocht, vanaf het vertrekpunt tot aan de aankomstlijn.

8. Door deel te nemen aan het evenement verbindt u zich tot het mogelijke gebruik van uw informatie en beeld op papier, film, video, … door de organisator. Dit voor promotiedoeleinden. Er zullen geen kosten teruggevorderd kunnen worden.

9. Fietsen met elektrische bijstand, tandems, driewielers, eenwielers, kinderstoelen, aanhangwagen… zullen verboden zijn !

10. Mocht het evenement in uitzonderlijke omstandigheden niet kunnen doorgaan, dan zal de deelnemer geen terugbetaling van transactiekosten kunnen vorderen. De organisator kan niet verplicht worden om het inschrijvingsgeld terug te betalen.

11. Annuleringen: in geval van niet-deelname, om welke reden ook, zal geen enkele terugbetaling van het inschrijvingsgeld gevorderd kunnen worden. Het is ten strengste verboden het inschrijvingsgeld over te dragen aan een andere persoon.